ပင္မစာမ်က္ႏွာ |ေကာလိပ္အေၾကာင္း |ဌာနဖြဲ႔စည္းပံု|ဝင္ထမ္းမ်ား |ျပည္ပႏွင္႔ေဆြးေႏြးဖလယ္|ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား |ဆက္သြယ္ရန္|
 点击下载缅文字体
 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္အေၾကာင္း

 
     

ယူနန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာေကာလိပ္

ယူနန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာေကာလိပ္၏အစမူလသည္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းညြန္႔ေပါင္းတကၠသိုလ္ ပညာေရး
ေကာလိပ္ အဂၤလိပ္ဘာ သာဌာနျဖစ္သည္။  ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ကူမင္းပညာေရးေကာလိပ္ ဂၤလိပ္ဘာသာဌာနဟိုေသာအမည္ကို ေျပာင္းလိုက္ခဲ႔သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသစ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္    အဂၤလိပ္ဌာနသည္   ႏိုင္ငံျခားဘာသာဌာန ဟု
အမည္ေျပာင္းလိုက္ခဲ႔သည္။  ၂၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ႏိုင္ငံျခားဘာသာဌာနဟုအမည္ေျပာက္လာခဲ႔သည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာေကာလိပ္ဟု   အမည္ေျပာင္းလာၿပီး   ယူနန္ျပည္နယ္  ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ မ်ားအနက္  ပထမတစ္ခု  ထူေထာင္လာသည္႔ႏိုင္ငံျခားဘာသာေကာလိပ္ျဖစ္သည္။  ၂ဝ၁ဝျပည္႔ႏွစ္တြင္မူ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ
စကားေကာလိပ္ဟု အမည္ထပ္ေျပာင္းလာခဲ႔သည္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္သည္ အေျခခံပညာေရးႏွင္႔စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဟူ ေသာစာသင္ေက်ာင္းေထာင္ဦးတည္ခ်က္ကို  စြဲၿမဲစြာ ထိန္းသိမ္းေနပါသည္။ ဒီပလိုမာ တန္းအဓိကထား၍  ဘြဲ႔လြန္တန္းစဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သြားသည္႔စာသင္ေက်ာင္းေထာင္ဖြဲ႔စည္းပံု ျဖစ္လာပါသည္။
      ယခုသည္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္မွာ  အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းစသည္႔ဘာသာ ၄ ဘာသာရွိၿပီး ဌာန ၄ခု ၊ ပညာသင္ၾကားပို႔ခ်ေရးသုေတသနျပဳဌာန ၇ ခု၊ သုေတသနျပဳဌာန ၅ ခုစသည္တို႔ ဌာနမ်ားရွိပါသည္။  ယခုသည္ အဂၤလိပ္ ဘာသာေဗဒႏွင္႔စာေပ၊ႏိုင္ငံျခားဘာသာဘာသာေဗဒႏွင္႔ အသံုးျပဳမႈဘာသာေဗဒစေသာ ဘာသာရပ္အဆင္႔၂ ဘြဲ႔လြန္ဘြဲ႔အပ္ႏွင္းခြင္႔ရွိဘာသာရပ္ ၂ခုရွိၿပီးဘာသာျပန္ဘြဲ႔လြန္ဘြဲ႔အပ္ႏွင္႔ခြင္႔ရွိဘာသာရပ္ ၁ခုရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္ မွာဆရာဆရာမမ်ားစုစုေပါင္း   ဦး၁၅ဝ ေက်ာ္ရွိၿပီးအဂၤလိပ္၊  အေမရိကန္၊  ၾသစေၾတးလီးယီး၊  ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ ႐ွုရွား၊စကၤာပူ စသည္႔ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ စာသြားသင္(သို႔)သုေတသနသြားျပဳ ၾကခဲ႔ေသာဆရာဆရာမသည္တစ္ဝက္ေက်ာ္ ေလာက္ရွိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္စဥ္တြင္ႏိုင္ငံျခားပါရဂူ၊ ပါေမကၡႏွင္႔ဆရာမ်ား ၁ဝဦးေက်ာ္ကို  ဖိတ္ေခၚလာၿပီးအလုပ္တာဝန္ ထန္းေဆာင္ၾကသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္တြင္ ေက်ာင္းေနဘြဲ႔လြန္တန္း္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားႏွင္႔   ဒီပလိုမာတန္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း  ေယာက္၁၈ဝဝေက်ာ္ေလာက္ရွိပါသည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာလိပ္ သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္၏ အဂၤလိပ္ဘာသာရပ္မဟုတ္ေသာ  ေဒါက္တာတန္းေက်ာင္းသားမ်ား  ၊ ဘြဲ႔လြန္တန္း ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ဒီပလိုမာတန္းေက်ာင္းသားစုစုေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္၏အဂၤလိပ္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈကို တာဝန္ယူရသည္။

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 YNNU School of Foreign Languages&Literature All Rights Reserved
လိပ္စာ။ စာဗူးအမွတ္ ၂ဝဝ၃၊ ယြီဟြာနယ္ေျမအမွတ္ ၁၊ ခ်န္းကြမ္းၿမိဳ႕နယ္သစ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ၊ ယူနန္ျပည္နယ္   စာတိုက္အမွတ္စဥ္။ ၆၅ဝ၅ဝဝ 
တယ္လီဖုန္းအမွတ္။ ဝ၈၇၁-၅၉၁၂၈၄၇  ဖက္(စ္)အမွတ္။ ဝ၈၇၁-၅၉၁၂၈၄၇